Tõlkebüroo, kus kiirus ja kvaliteet on au sees

  • Oleme tõlkinud 27 erinevasse keelde
  • Omame kogemust meditsiinist turunduseni
  • Aitame nii üksikute sisulehtede kui ka terve kodulehe tõlkimisega
  • Vastame su soovidele ühe tunni jooksul
  • Töö on alati kvaliteetne ja korrektselt vormistatud

Tõlketeenuse üldtingimused

1 Tõlketeenus
1.1 Tõlkebüroo tõlgib tellija esitatud tellimuse alusel dokumendi tellimuses ja tellimuse kinnituses kokkulepitud tõlkesuunas (tõlge). Tellija esitab tellimuse e-posti või posti teel, kasutades poolte sidevahendite andmeid.
1.2 Tõlge seisneb dokumendi tõlkimises kas kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastavalt tõlkebüroo teatatud tingimustele, eesmärgiga anda lähtekeeles sisalduv informatsioon sihtkeeles edasi kasutuseesmärgile ja kokkulepitule vastava täielikkuse ja täpsusega. Tõlkeks loetakse käesolevate tingimuste mõistes ka konkreetse tõlketööga seotud lisateenuseid. Lisateenustele kohaldatakse üldtingimusi. Üldtingimustes sätestamata tingimustes lepivad pooled kokku eraldi.
1.3 Tõlkebüroo võib tõlke teostamiseks kasutada erinevate valdkondade ekspertide abi ning ei pea täitma oma kohustusi isiklikult.
1.4 Tellija tasub tõlke eest hinnakirjas või eraldi kokkuleppes sätestatud tasu.

2 Tellija õigused ja kohustused
2.1 Tõlke eesmärgis, tähtajas ning muudes üldtingimustes sätestamata tingimustes, sh tõlke üleandmise vormis lepivad pooled kokku eraldi. Tellija loetakse nõustunuks tellimuses sätestatud tingimustel tõlke tegemises vastava kinnituse saamisega tõlkebüroolt. Oluliste muudatustega (eesmärk, sisu, tähtaeg, tasu) tellimuse kinnitust ei loe pooled nõustumuseks. Sellisel juhul loevad pooled nõustumuseks tellija nõustumust tellimuse kinnitusega.
2.2 Tellija kohustub avaldama tõlkebüroole tõlke eesmärgi ja sihtgrupi. Tõlke eesmärgi avaldamata jätmisel loevad pooled tõlke eesmärgiks tavakasutuse. Tellijal on õigus kasutada tõlget vaid selleks teatatud eesmärgil.
2.3 Tellija kohustub avaldama tõlkebüroole tõlke tegemiseks vajaliku lisateabe ja -materjalid nagu varasemad tõlked, terminiloendid ja muud tema valduses olevad taustaandmed ning vajadusel osutama ka eksperdiabi.
2.4 Tellija-poolsete tõlke sisu ja eesmärki või muid tõlkimist mõjutavate muudatuste tekkimisel tõlketöö teostamise käigus lepitakse kõik tellimust puudutavad detailid kokku nagu uue tõlke tellimise korral.
2.5 Tellija kohustub tagama, et tõlke tegemisega ei satuta vastuollu mis tahes õigusaktis sätestatud nõuete ja kohustustega, sh autoriõigustega.
2.6 Tellijal on õigus nõuda kokkulepitud tõlke tegemist. Tellijal ei ole õigust nõuda tõlke tegemist kokkulepitud tähtaja jooksul, kui tellija viivitab dokumentide ja tõlke tegemiseks mis tahes vajaliku teabe tõlkebüroole edastamisega.
2.7 Tellijal on õigus tõlke üleandmisest 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul esitada tõlkebüroole pretensioon tõlke lepingutingimustele mittevastavuse kohta, osutades täpselt ja üheselt mõistetavalt puudustele tõlkes ning määrates mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Pretensiooni mitteesitamise korral loetakse tõlge vastavaks lepingutingimustele. Tõlge loetakse tellijale üleantuks tõlke valmimisest tellijale teatamisele järgnevast viiendast (5) kalendripäevast.
2.8 Pretensioonis määratud mõistliku tähtaja jooksul puuduste kõrvaldamata jätmise korral on Tellijal õigus alandada hinda tõlke parandamiseks teise tõlkebürooga samaväärse tõlketeenuse osutaja kasutamiseks vajalike mõistlike kulutuste võrra. Mõistlik tähtaeg on vähemalt tõlke tegemiseks kokkulepitud tähtaeg.
2.9 Tellija kohustub vastama tõlkebüroo esitatud tõlget puudutavatele küsimustele viivitamatult.
2.10 Tellijal on õigus lõpetada leping igal ajal. Sellisel juhul on tõlkebürool õigus nõuda tasu tegelikult tehtud tõlke eest. Tõlkebürool ei ole õigust tasu nõuda, kui leping lõpetatakse tõlkebüroo olulise lepingurikkumise tõttu.
2.11 Tellijal on õigus tõlget kasutada üksnes pärast tõlke eest täielikku tasumist. Tõlke lepingutingimustele mittevastavuse korral ei ole tellijal õigust tõlget kasutada. Tellijal ei ole õigust tõlget kasutada ka mis tahes vaidluse korral tõlke lepingutingimustele vastavuse üle.

3 Tõlkebüroo õigused ja kohustused
3.1 Tõlkebürool on õigus nõuda tellijalt kokkulepitud tasu maksmist.
3.2 Tõlkebüroo kohustub viivitamata teatama tellijale tõlke tegemist takistavatest asjaoludest, sh dokumentide mitteloetavusest. Tõlke tegemist takistavate asjaolude kõrvaldamata jätmise korral ei vastuta tõlkebüroo sellest tingitud puuduste eest tõlkes.
3.3 Tõlkebüroo kohustub järgima tellija esitatud nõudeid tõlke omaduste kohta.
3.4 Kui eelnevalt pole kokku lepitud teisiti, kohustub Tõlkebüroo tegema tõlke üldlevinud kontorikasutuseks mõeldud arvutitarkvara kasutades. Tõlkebüroo ei vastuta tõlke muude tarkvaradega mitteühilduvuse eest. Tellija nõudmisel kohustub tõlkebüroo teatama tõlke tegemiseks kasutatud arvutitarkvara andmed.
3.5 Tõlkebürool on õigus saada tellijalt selgitusi ja täpsustusi dokumendis sisalduvate spetsiifiliste terminite, lühendite jm kohta mõistliku aja jooksul. Tõlkebüroo ei vastuta väga spetsiifiliste terminite, lühendite jm tõlkimise eest. Samuti ei vastuta tõlkebüroo nimede, aadresside jm transliteratsiooni eest, kui see pole eelnevalt konkreetselt kokku lepitud. Tõlkebüroo ei kohustu tõlke osana teostama mis tahes väärtuste ümberarvestamist.
3.6 Tõlkebüroo ei vastuta Tellija poolt Tõlkebürooga kooskõlastamata tõlkesse sisse viidud muudatuste eest.
3.7 Tõlkebürool on õigus leping üles öelda, kui:
3.7.1 Tellija on kohustatud tasuma tõlke eest etapiviisiliselt ning tellija on viivitanud eelmise etapi eest tasumisega üle kahe (2) nädala;
3.7.2 Tõlke tegemise võimatuse tõttu tellijast tulenevatel asjaoludel, sh dokumentide ning tõlke tegemiseks vajaliku teabe esitamata jätmisel või esitamisega viivitamisel.
3.8 Lepingu punktis 3.7 sätestatud juhul on tõlkebürool õigus nõuda tasu tegelikult tehtud tõlke eest ülesütlemise seisuga. Tõlkebürool on õigus pidada arvestust tegelikult tehtud tõlke üle.
3.9 Tõlkebüroo kohustub säilitama tõlget kuue (6) kuu jooksul tellijale üleandmisest ning vajadusel täiendava tasuta edastama tellija nõudmisel tellijale, kui pooltel ei ole lepingust tulenevaid vastastikuseid muid tõlkega seotud nõudeid.
3.10 Tõlkebüroo kohustub tagastama tellija kulul tõlke tegemiseks tõlkebüroole üle antud dokumendid tellija nõudmisel. Tõlkebüroo kohustub säilitama tõlke tegemiseks tõlkebüroole üle antud dokumente üldtingimuste punktis 3.9 sätestatud tähtaja jooksul.
3.11 Autoriõigused. Tõlkebürool on autoriõiguse seadusega määratletud autoriõigused tõlketööle, kui eelnevalt pole kokku lepitud teisiti.
Tõlkebürool on autoriõigused tõlkimise käigus loodud tõlkemälule, kui eelnevalt pole kokku lepitud teisiti.
3.12 Konfidentsiaalsus. Tõlkebüroo ja Tellija hoiavad nii lepingu kehtivuse ajal kui ka tähtajatult peale selle lõppu kolmandatele osapooltele kättesaamatult kõik mitteavalikult kättesaadavad ning avalikustamiseks mõeldud dokumendid, lisamaterjalid, isikuandmed ning muu tõlke ja selle teostamisega seotud info.
Andmekaitse ja konfidentsiaalsuskohustus laieneb ka kõigile Tõlkebüroo alltöövõtjatele.
Täiendavate andmekaitse nõuete rakendamise vajaduses lepitakse kokku iga tõlke kohta eraldi.
Tõlkebüroo ja Tellija tagavad oma vastutusalas kõikide andmekaitse seaduste ja eeskirjade täieliku täitmise.

4 Maksed
4.1 Tõlkebürool on õigus nõuda ettemaksu tõlkebüroo määratud ulatuses.
4.2 Tellija kohustub maksma tõlke eest tellimuses ja tellimuse kinnituses sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui (kümne) 10 pangapäeva jooksul tõlke tellijale üleandmisest.
4.3 Tellija kohustub maksma tõlkebüroole vastavalt tellimuses ja tellimuse kinnituses kokkulepitule või hinnakirjale, kui selles on kokku lepitud.
4.4 Lepingus sätestatud rahaliste kohustuste täitmisega viivitamisel on tõlkebürool õigus nõuda tellijalt viivist null koma null viis protsenti (0,05%) päevas tähtaegselt tasumata summast.
4.5 Lepingust tulenevad pooltevahelised maksed tasutakse eurodes, kui eritingimustes ei ole muus kokku lepitud.

5 Vastutus
5.1 Pool kohustub hüvitama teisele poolele tahtlusega või raske hooletusega tekitatud kahju.
5.2 Tõlkebüroo vastutab tellijale ja kolmandatele isikutele tõlke lepingutingimustele mittevastavusega tekitatud kahju eest, kui kahju oli tõlkebüroole ettenähtav, s.t tellija teatas võimalikest tõlke lepingutingimustele mittevastavusega kaasnevatest kahjudest.
5.3 Tõlkebüroo ei vastuta tõlketööst tulenevate kaudsete kahjude eest.
5.4 Tõlkebüroo hüvituskohustus on maksimaalselt tõlke eest saadud tasu ulatuses.
5.5 Lepingust tulenevate kohustuste rikkumine on vabandatav, kui see on tingitud vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest. Pool on kohustatud teatama teisele poolele vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest viivitamatult.
5.6 Tõlkebüroo ei vastuta lepingu rikkumise eest, kui see on tingitud tellijast, sh dokumentide ja muu tõlke tegemiseks vajaliku teabe esitamata jätmine või esitamisega viivitamine.

6 Muud tingimused
6.1 Lepingust tulenevad vaidlused lahendavad pooled kokkuleppel. Vaidluse lahendamise kokkuleppel loevad pooled ebaõnnestunuks, kui kokkuleppele ei jõuta kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul läbirääkimiste alustamise ettepaneku tegemisest. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendavad pooled vaidluse Harju Maakohtus. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
6.2 Lepingus sätestamata tingimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
6.3 Lepingu eritingimuste muutmine ja täiendamine on võimalik poolte kokkuleppel. Teenuse osutajal on õigus tüüptingimusi ühepoolselt muuta, avaldades uued tüüptingimused teenuse osutaja veebilehel. Uued tüüptingimused jõustuvad alates avaldamisest.
6.4 Tõlketeenuse osutamise üldtingimused on kehtestatud tõlkebüroo poolt ning kehtivad alates 23. oktoobrist 2008. aastast kõikidele tõlkebüroo tõlketeenuse osutamise lepingutele. Tüüptingimused on tõlketeenuse osutamise lepingute lahutamatuks lisaks.

Küsi hinnapakkumistVastame ühe tunni jooksul!
Mervi Kala
Tel: 61 43 241
Mob: 555 88 978
E-mail: mervi@titania.ee
  • Lohista failid siia või
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Kogu kliendi päringuga kaasnev materjal ja info on konfidentsiaalne ning seda kasutatakse vaid tõlkebüroo siseselt
Top