Tõlkebüroo, kus kiirus ja kvaliteet on au sees

 • Oleme tõlkinud 27 erinevasse keelde
 • Omame kogemust meditsiinist turunduseni
 • Aitame nii üksikute sisulehtede kui ka terve kodulehe tõlkimisega
 • Vastame su soovidele ühe tunni jooksul
 • Töö on alati kvaliteetne ja korrektselt vormistatud

Tõlketöö standard

Euroopa tõlkestandard EN 15038:2006 määratleb täpsed nõuded tõlketeenuse osutajale tööjõu, tehniliste ressursside, kvaliteedi- ja projektijuhtimise, lepingute põhitingimuste ja teenuse osutamise korra kohta.

Järgnevalt lühiülevaade tõlkestandardi ülesehitusest etappide kaupa ja esitatavatest nõuetest erinevates etappides.

Tööjõu osas määratletakse standardis nõudmised tõlkija tõlkimispädevuse, tekstilise ja keelelise pädevuse, uurimispädevuse ehk infotöötlusoskuse, kultuurilise ja tehnilise pädevuse osas. Eelduseks tõlkijana tegutsemiseks ning eelnimetatud pädevuste olemasoluks loetakse vähemalt ühte järgnevatest:

 • kõrgharidust tõlkimise alal (akadeemiliselt tunnustatud kraad);
 • samaväärne haridus mõnel muul erialal ja vähemalt kaheaastane dokumenteeritud tõlkekogemus;
 • vähemalt viieaastane dokumenteeritud tõlkekogemus.

Tehniliste ressursside osas kirjeldatakse lühidalt ka protsesse, mis peavad toimima arhiveerimise, konfidentsiaalsuse jms osas kuni materjalide käibest kõrvaldamiseni.

Tõlkebüroos ja igal tõlkijal peab olema kvaliteedisüsteemiga tagatud piisav dokumentide ja teabe käsitlemise kord, mis on täpsemalt lahti kirjutatud teistes punktides. Samuti peavad olema püstitatud kvaliteedieesmärgid ning peab olema tagatud kvaliteedi järelevalve.

Projektijuhtimise osas on kirjeldatud detailselt kliendiga suhtlemise nõuded, milles määratletakse vajadus hinnata töö teostatavust kliendi soovitud tähtajaks, pakkumuse tegemise reegleid, kokkuleppe sõlmimise detaile, kliendiinfo kasutamist ning projekti lõpetamist.

Tõlketeenuse kvaliteet tagatakse tõlkeprojekti juhtimisega, mille alla kuulub:

 • ettevalmistusprotsessi jälgimine ja juhtimine;
 • tõlkija(te) määramine;
 • toimetaja ja vajaduse korral erialatoimetaja määramine;
 • juhiste andmine kõigile projektiga seotud isikutele;
 • tõlke ühtsuse järelevalve ja korraldamine;
 • tõlkeprotsessi ajaplaani järgimise kontrollimine;
 • infovahetuse tagamine kõigi tõlkeprotsessis osalejate, sealhulgas klientidega;
 • töö tunnistamine väljastusvalmiks.

Ettevalmistusetapis projekt registreeritakse ning planeeritakse kõik materiaalsed ja inimressursid. Tõlkimiseks ettevalmistamisega tagatakse teksti piisav tõlkeks ettevalmistus, mis võib hõlmata väga erinevaid, töö iseloomust tulenevaid toiminguid, näiteks, kuid mitte ainult:

 • dokumendi ettevalmistamine ja/või teksti segmenteerimine tõlkeabiprogrammi kasutamiseks;
 • abimaterjalide kogumine ja ettevalmistamine jne.

Lisaks kontrollitakse ettevalmistusetapis kindlasti üle erinevad keelenõuded nagu stiilijuhend, kokkulepe kohandada tekst sihtgruppi arvestades, termininõuded jne. Vajaduse korral neid nõudeid loomulikult täpsustatakse koostöös kliendiga.

Tõlkeprotsess koosneb tõlkimisest, tõlke üle kontrollimisest, toimetamisest, vajaduse korral erialasest toimetamisest ning korrektuurist ja väljastusülevaatusest, millega tagatakse väljastusvalmidus.

Tõlkimisel peab silmas pidama:

 • terminoloogiat – vastavust valdkonna ja kliendi terminitele, kui pole esitatud muid terminiloendeid, samuti terminite järjekindlat kasutamist kogu teksti ulatuses
 • grammatikat – ehk lauseehitust, õigekirja ja kirjavahemärke, aga ka tüpograafilisi ja diakriitilisi märke
 • sõnavara – terminikasutuse õigsuse ja fraseoloogia mõistes
 • stiili – tähendab kliendi või teenuseosutaja stiilijuhendi järgimist, sobiva allkeele ja sõnastusvariandi valimist
 • lokaati – kohaliku sihtkeele tavade ja normide jälgimist
 • vormistust – seda nii tabelite, tekstiosade eraldatuse, fontide, fondisuuruste, aga ka näiteks matemaatiliste ja teaduslike sümbolite kasutamise seisukohalt
 • tõlke sihtgruppi ja eesmärki

Tõlke kontrollimise peab tegema tõlkija pärast tõlke valmimist.

Toimetamise eesmärk on kontrollida tõlke vastavust kokkulepitule. Projekti tingimustest tulenevalt võib toimetamise alla kuuluda alg- ja tõlketeksti võrdlemine kontrollimaks terminikasutuse ühtsust ning stiili ja allkeele sobivust.

Erialane toimetamine tehakse tõlke spetsiifikast lähtuvalt, et tagada tõlketeksti vastavus kokkulepitud eesmärgile.

Väljastusülevaatuse vajadus on tõlkestandardi järgi soovituslik ning oleneb sellest, kas teenuses on eelnevalt kokku lepitud või mitte. Eesti tõlkebüroodes on väljastusülevaatus siiski tavaliselt esialgse hinna sees, eesmärgiga tagada viimane kontroll kõigi nõuete korrektse järgimise osas.

Tugiteenused, milleks võivad olla näiteks, kuid mitte ainult:

 • legaliseerimine ja notariaalne kinnitamine;
 • kujundus, küljendus ja trükiettevalmistustööd;
 • lokaliseerimine jne;

peavad olema teostatud käesolevas standardis kirjeldatud tasemel.

Küsi hinnapakkumistVastame ühe tunni jooksul!
Mervi Kala
Tel: 61 43 241
Mob: 555 88 978
E-mail: mervi@titania.ee
 • Lohista failid siia või
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Kogu kliendi päringuga kaasnev materjal ja info on konfidentsiaalne ning seda kasutatakse vaid tõlkebüroo siseselt
Top